تجهیزات آزمایشگاه کنترل کیفیت

دستگاه تست MFI

دستگاه تست چگالی (دانسیته)

دستگاه تعیین درصد وزنی دوده

دستگاه تست پخش و پراکنش  دوده

دستگاه تعیین بازگشت حرارتی محصول

دستگاه پایداری حرارتی (OIT)

دستگاه تعیین مقاومت در برابر رشد ترک ناشی از ترکیب تنش و عوامل محیطی (ESCR)

تجهیزات استاندارد اندازه گیری ابعادی

دستگاه تست کشش جهت سنجش خواص مکانیکی مواد (استحکام کششی ، تسلیم و Elongation)

دستگاه تست هیدرواستاتیک و Burst و کنترل مقاومت جوش

You are here